Bile ós Chrannaibh

A Festschrift for Willliam Gillies

air a dheasachadh le

Wilson McLeod,
Abigail Burnyeat, Domhnall Uilleam Stiùbhart,
Thomas Owen Clancy agus Roibeard Ó Maolalaigh

Ceannach air-loidhne:

An Rìoghachd Aonaichte
£20.00

Òrdain fhillte agus òrdain ghnìomhachais:

Cuiribh fios gu

+44 (0)1877 376 385