Brìgh nam Facal

Faclair Ur don Bhun-sgoil

air a dheasachadh le
Richard A.V. Cox

Faclair Gàidhlig gu Gàidhlig, le barrachd air 10,000 mìneachadh. Air ath-chlò-bhualadh, le atharrachaidhean beaga.

vi + 442 dd. 2007
ISBN 978-0-9549733-8-4 còmhdach bog £10.00