Dachaigh Chlann Tuirc   

Mith-Sgeòil is Sìth-Eòlas

Sgeulachdan air an tionail ann an Earra-Ghàidheal le Seumas MacDhùghaill (1833–1906); air an deasachadh le George Calder na Folk Tales and Fairy Lore (Edinburgh: John Grant, 1910); an t-ath-dheasachadh seo le Richard A.V. Cox

© dealbhadh an leabhair: Clann Tuirc 2022
© an teagsa: Richard A. V. Cox 2022


A leughadair chòir,
Tha Sgeòil 1–2 rim faighinn an-dràsta. Thèid an còrr a chur riutha ri ùine. Tha an dealbh à Household Stories from the Collection of the Bros. Grimm (London: Macmillan 1882).

Ma tha ceistean no beachdan sam bith mun fhoillseachadh a tha seo, nach cuir sibh fios thugam aig Sabhal Mòr Ostaig, Oilthigh na Gàidhealtachd ’s nan Eilean.


RC