Dachaigh Chlann Tuirc   

Mith-Sgeòil is Sìth-Eòlas

Ro-ràdh

...

Ro-ràdh air an fhear-tionail Seumas MacDùghaill, le George Calder (1910, ix–xii)

...