Ri Linn nan Linntean
Taghadh de Rosg Gàidhlig

air a dheasachadh le
Richard A.V. Cox agus Colm Ó Baoill
Cuid de na cuspairean a nochdas ann an Ri Linn nan Linntean:

Calum Cille is an abaid ann an Dèar
Litir às a’ phrìosan san 17mh linn
A’ cur iarraidh air an dotair san 16mh linn
Tubaist eagalach air an t-slighe-iarainn faisg air Pàisleig
Oidhirp air beatha na Bànrighinn Bhioctoria
Aiseag an-asgaidh a-null a dh’Astràilia
Mar a chaill spìocaire ann an New York a chuid airgid
An cath mu dheireadh aig ceann-cinnidh Canèideanach
Alasdair mac Colla ri cogadh air a’ Ghaidhealtachd
Ar-a-mach a bhris air Louis Bonaparte
Sgrios an t-sluaigh ann an Hiort
Beatha ùr ann an New Zealand
A’ dèanamh an t-siùcair ann an Ameireagaidh
Aimhreit an fhearainn
Anns na trainnsichean
A’ chiad Mhòd
Am press-gang ann an Leòdhas
A’ bhochdainn air a’ Ghaidhealtachd
Mar a chuireas tu air falbh na sìthichean
...agus tuilleadh fhathast.