Trí Rainn agus Amhrán
Uimh.
Meadaracht
Filí
Céadlínte
Ainmneacha
Lámhscríbhinní
Uimh.
Leabhair agus Ailt


Céadlínte

Céadlínte na nDán agus Céadlínte na nAmhrán (A)

A ainnir álainn an chrutha chaoimh

Abair leis ná déanadh éad

Abhac beag nach ábhar gáire

A bhanríon mhilis fuair coinneal na ngrás anuas

A

A bhean a chaoineas do chéile

A bhean a chaoineas go líonmhar frasa do dhéar

A

A bhean do ghní an tréas agus thréigeas Muire os ard

A

A Bhláth na bPatriarc is a iníon

Absalom mac Dáibhí, gé gurbh álainn a ghné is a dhreach

A

A chroí dár gheallas rem bheatha bheith umhail réidh tláith

1
A

A Chruthaitheoir na slua a d’fhuascail sinne as péin

A

A chúileann bheag mhúinte is ceartbhreá déad

A

A dhochtúir shéimh na naoi ngrádh

A dhuine gan fheidhm, ba dona do chaoi

nótaí

A fhaoilinn a d’fhás ó ardrí Uladh na Rí

A

A fhir éadmhair ag a mbí bean

4
A Ghaeilge mhilis is sáimhe fonn
Ag seo ceann an daichead lá

A iníon álainn chiúin Uí Néill

A iníon álainn mheangach bhaoth

A iníon is a charaid, ná taithighse choíche an tseilg

A

A iníon tsuairc an chrutha ghlé

A Íosa mhic Dháibhí, tabhair pardún i mo pheacaí go léir

A

A leannáin fhíre na sua

A leannáin ghrá na dtrí dtriúr

A lia a bheir cabhair tré mheabhair ón éag dá lán

A

A lóchrann soilse na Naoi nOrd

A mhaighdean do fuair cré dár ngaol

A mhaighdean is airde, a bhanríon mhilis na naomh

A

A mhaighdean is muirní d’iompair Mac agus Dia

A

A Mhic Bhrádaigh, mo chrása gur fada liom siar

A

A Mhuire is a bhanríon, a mháthair is a bhanaltra Dé

A

A Mhuire thug fuascailt chrua as aitribh na naomh

A

A Mhurchaidh mhóir nach fann brí

An bheannacht uait ro fuaireas

An cairneach do bhronn ionar

An chraobh chumhra uaim don tsaoi

An chraobh ghlas tá daoibhse ó fhearaibh Chríoch Fáil

A

An deoch seo do thuilleas de bhua mo rainn

A

An dlí do scríobhadh anuas ón stát

A

An eala mhaiseach do tharraing an gruagach léi

A

Antoil mná go bráth ná cloíodh do chiall

A nótaí
A ógfhir shuairc dá dtug uaisle Gall is Gael A
A Phádraig chaoimh, a mhic Sheáin Rua

A phlanda de chrú na nGael fial

A Phóil chléibh, na céadta fáilte romhat

A

A Rí na nGrásta d’athraigh an t-uisce ine bhfíon

A nótaí

A Róise bheag mhómhar is snasta guth cinn

A

A Shagairt Uí Néill, de shliocht Fhéilim is Chonaill an áigh

A

A sheabhaic is áille dár fhás i gcarraig nó sí

A

A théagair, is duit do bhéarfainn mo mhíle grá

A

Ba aite liom suairceas ar uaigneas coille

A

Ba ionúin liomsa file faobhrach

Banríon ar éanlaithibh an aeir is ar Fhlaitheas na naomh

A

Beannaithe an bonn gan roinn a bhfuil é ina lár

A

B’fhearr liom gearrán Bhriain Uí Bheirn

Bheirim cúl mo láimhe go bráth le Soiscéal nó rann

A

Bhí Séan againn ba suairc i gcéill

Bhí sé seal dá shaol go díomsach meargánta

A

Bhur muinín ná cuiridh go bráth i mnaoi

A
Bí céad fear i gcaoifeacht na mná ag a mbím
4
A
Bí duine i bpéin is é beo

Bile cosanta Críche Fáil

Bíodán cailleach, ní maith an comhluadar sin

A

Brughach mí-ámhar mise

Caogad míle maighdean óg

Ceistím diadhairí Inis Fáil

Ceithre mhíle bliain bhí an Tiarna i gcogadh le cách

A

Cé go bhfuil scéimh i d’éadansa, gile is rós

A

Cé tuirseach fann mé, clamprach cumas-ónna

6
A

Chan srannán seanduine ded shórt

Chuartaigh siad gach coirnéal ó Chloch Mhór thoir na n-iarla

A

Clann tSuibhne le roinntí na tailte mar dhuais

A

Coimrí Mhuire do chuirim fá rás an tsaoil

A

Coisc do dheor, a mhacaoimh mná

Croidhe lán de smuaintithe

Cuimhnigh, a pheacaigh, ar do chrích

Cuimhnigh do chríoch go síoraí, a dhuine atá i suan

A

Cuinim an lae inniu, maith an roinn

Cuinim an lae-sa tháinig anuas

Cuinim an lae-sa rug Anna

Cuirfead mo dhroim ris an dtír

3

Cuirtear mná Fódla in ordú na n-ealtain éan

A
Cumann mhná an leanna ná tadhaill in áit ar bith A
Dá dtiocfá ar cuairt nó go n-imeodh an ghruaim dhíot A

Dá mbeadh Tiberius nó Nero, tá lofa san uaigh

A

Dàn a’ bhàird as ùr làmh

Dána domh gan bheith im thocht

Daonnacht, críonnacht, crábhadh

Déanaimid gairdeachas ar mhian

Deir na húdair is glice scrúidíos gach ní go beacht

A

Den dá Shéan sin dob é an Séan dob fhéarr liom ina phríomháidh beo

A

Dhéanfaidh mise báda bronnmhar

Dia do bheatha, a chara is a chéile an ghrinn

A

Dia do bheatha, a chuid mo choim

Dia do bheatha, a naoidhe, anocht!

2

Dia do bheatha idir asal is damh gan riar

2
A

Dìon o nàmhaid do chainnt, a chlann mo rùin

A

Do chuala gol ban i gcéin

7

Do chuir mé isteach faoi ghlas an bhantracht chaoin

A

Do goineadh mé ó bheith lom

Don mbothán is deacair bóin

Dónall an saor-ghruagach

Do pheacaigh mé i d’aghaidh, a Rí

Do pheacaigh mé in aghaidh mo Rí

Do rinne an bothán bochtán bocht buartha díom

A
Do rugadh maighdean faoin amsa
Fada mise ó do mhnaoi

Fada ó bhaile bó gan lao

Faigh mo chiall domh ó Ghruaimín

Fáilte an Athar duit ar tús

Fáilte don éan is binne ar chraoibh

Fáilte do phátrún an lae inniu

Fáilte duit ar an loch

Fáilte duit go Béal Átha Chláir

Fáilte romhat go Duibhlinn daoineach

Féach an té bhí tréan inné, go lúfar teann

A

Fódla an bhean faoi fhrasaibh deor i ngruaim

A

Gach craiceann libh dár feannadh

Geall Gaedheal ar ghaisce ghloinn

Gearánach an fear faghálta nach leanann an chéacht

A

Gearánach fear an tighe

Gé nár fhág sibh ollamh nó éigse

Ghlac eagla ábhal clann na Galltachta

A
Guímse Rí Neimhe do rugadh sa mBeithil san oích’ A
Iníon Éinrí mhic Aoidh Uí Néill

Is annamh ghaibhtear iasc ar fásach

Is aoibhinn an galar grá mná

Is aoibhinn duitse, a dhúin mhóir

Is ard an chéim a bheir Seán Ó Dálaigh

Is daoine cóir na bráithre

Is é an t-uisce beatha rogha gach seoid

Is é Conchúr Dubh an smuilcín bocht gránna ciar

A

Is é seo dún an rí, go mbíodh Síol Ailigh ag triall

A

Is i Machaire Rátha atáid in úir faoi liag

A

Is iomaí léan a fuair Inis Fódla

Is iomaí riail chrábhaidh tháinig go clár Inis Fódla

A

Is iomaí sin iarla, tiarna is viscount ard

A

Is í Síle, mar shaoilim, í droim ar ais

A

Is ó na trí triar ag tobar niamhghlan Castália d’ibh

A

Is tairis linn do theacht dár dtír

Is tearc duine le dtuigthear ceart ionnas saoithe an eoil

A

Is tuirseach na scéala chluinim á lua

Itear iasc i mBaile Shac
Lá dá rabhamarna i gcreig

Lá léin ar an mBréachmhaigh do lean mé gan spás

A

Le géire bhur dteangan do feannadh libh uaisle Gael

A

Le linn uaisle clainne toictheach

Le loscadh, le tnúth, gan súil re sochar go bráth

A

Má d’éag Seon Johnston agus Cianán na gCeann

Mairfidh do chliú go bráth

Mairg thaobhas bean i mo dhiaidh!

M. á. ní macánta an nós dom é

3
A

Marthain uaim go múr gheal Bhriain

Más den chrábhadh bheith cráite beag-fhoghantach

Más den fhéile a bheith cladhartha ciotach i gcaint

A

Más é an t-allas atá ag cur ortsa

A

Más libh amháin is le mic Dhaghdha

Más tré chaitheamh dísle don eagna is mithid libh chun báis mo chur

A

Más trí rainn do theastaigh uaibh

Má tá an dara Maoise i gcolainn daonna insan domhan go léir

A

Meilt bhracha don Mhuileann gCearr

Míle is sé chéad de réir mar scríobhaid fáith’

A

Mo chrá mar rinneas mar rinne na táinte riamh

A

Mo chreach is mo leann gach am mar táir i mbroid

A

Mo chroí faoi thuirse ó thuile do ghrása, a ghrá

A

Mo mhíle beannacht leat gach am

Mo thuirse nach bhfuaireas bua ar m’amharc a dh’fháil

A
Muire le mnáibh ná gnáthaítear a samhail níos mó A
Nach buile an chiall seo a mheas gur diamhair daoibh féin a chin A

Ná cluintear á rá go bráth é is ná cantaighear le haon

A

Na dúileadha ag fearadh díleann

Ná haithris gur theastaigh uait stór go brách

A

Ní comhfhada barra na méar

Ní gnáth socairghort nach fogas do mhóinín fraoich

A

Ní hionúin leis an ríbhroc aoibhneas, aiteas ná spórt

A

Níl éifeacht staire dár breacadh ariamh ón Áirc

A

Níl fáth pléide air: bhí oidhreacht Fhlaithis aige ar fáil

A

Nimhneach sin, a chroidhe tinn

Ní raibh duine a b’fhearr ná Aodh

Ní thabharfaidh mé aird ar lán dá n-abrann an chliar

A

Ó d’éag Cú Chulainn nó Conall a dhéanadh áir

A

Oidhreacht Fódla ó bhinn go binn

Ó nár fhreagair an talamh mé féin go cóir

A

Ó léanscrios Gael do leithéid níor shaltair sa gcrích

A

Ó torchradh an t-oineach is gur imigh fuil ard Uí Ruairc

8
A

Péarla na hÉireann is posta na Mumhan

7
A
Phós mise bean is ní de mo dheoin
Réalt is glaine ná an criostal fá dhó is an ghrian A

Rinnis agus ní dearnais

8

Seachnaidh súil ní nach faiceann

1

’Sé Dónall an saor-ghruagach

nótaí

Seo an ruagadh thug Eoghan Rua ar dtúis don Spáinn

A

Slán fád éirí, a réalt an taoibhe tuaidh

9
A

Slán fá éirghe Eilíse

9

Smaoin, a ghiolla, mura dtuigtear cé an fáth

A

Snódh gartha ina leacain mar rós a d’fhás

A

Súgach bhí an chluain sin i dtrianta cáidh

A

Suirghe an cheard do chleachtamar

5

Suirí an cheard de ghnáth do chleachtaimis riamh

5
A

Tá an luchóg go buan ag ruagadh an chait as gach aird

A

Tá cúis gan chríoch faraor go deoidh abhus

A

Táinig go teaghlach Rí an Domhain

Tá sagart fialmhar i gClochar na sua

Tá strúille de mhinistir bhán

Tá tusa faoi smál, a Phádraig, le corradh is bliain

A

Teallaigh Teamhra, Eamhna, is Aileach na rí

A

Tomás a Búrca, bile os coill

Tuirseach mé den tuirsese

6

Uaigneach sin, toigh Chorr an Chait

Uch, a Mhuire, nach trua mo chás