Trì Rainn agus Amhran
Àir.
Meadrachd
Bàird
Ciad Sreathan
Ainmean
Làmh-sgrìobhainnean
Àir.
Leabhraichean is Uilt
Clàr-dùthcha

6. TUIRSEACH MÉ DEN TUIRSESE

Tuirseach mé den tuirsese:

Den tuirse cé táim tuirseach,

Truagh is méid mo thuirsese

Mé ón tuirse go tuirseach.
Tuirse thuirseach atuirseach

Atá orm ina tuirse;

Tuirse tré mbím ro-thuirseach

Is é ábhar dom thuirse.
Tuirse thréan mo thuirsese —

Tréan mo thuirse gé tuirseach;

Tré ró-mhéid mo thuirsese

Ní mór nach bhfuilim tuirseach.
Cé tuirseach fann mé, clamprach cumas-ónna,

Go cúthail ceanntrom seanda singilchlócach,

Is tú gan cham gan chaill dom uile dhóchas

Cú mo chabhra in am ár dtrioblóide.