Trì Rainn agus Amhran
Àir.
Meadrachd
Bàird
Ciad Sreathan
Ainmean
Làmh-sgrìobhainnean
Àir.
Leabhraichean is Uilt
Clàr-dùthcha


Trì Rainn agus Amhran

air a dheasachadh le

Colm Ó Baoill
agus
Cathair Ó Dochartaigh

© teags: Colm Ó Baoill agus Cathair Ó Dochartaigh 2005, 2006
© dealbhadh agus cruth clò: Clann Tuirc 2005, 2006Facal Toisich

Is ann timcheall air 1980 a thòisich sinn air an obair seo, co-chruinneachadh a dhèanamh de na Trì Rainn agus Amhran sam biodh a h-uile eisimpleir a mhaireas de dhàin air a’ chruth sin. Theann sinn ris an obair, a’ cruinneachadh eisimpleirean agus a’ rannsachadh catalogan nan làmh-sgrìobhainnean, agus a’ lorg taic airgid. Fhuair sinn tabhartasan fialaidh o The Carnegie Trust for the Universities of Scotland agus on Bhritish Academy, agus chaidh sinn an uair sin air turas fad na h-Èireann is Bhreatainn, a’ leughadh nan làmh-sgrìobhainnean agus a’ faighinn lethbhreacan dhiubh.

Bha sinn on toiseach an dùil gun tigeadh toradh na h-obrach a-mach na leabhar, agus thòisich sinn air rannsachadh air na teagsaichean agus air comhairle iarraidh mu phuingean eòlais air càirdean agus fiosaichean sa h-uile ceàrnaidh. Tha sinn fada an comain mòran dhaoine, nam measg T.J. Barron, Achadh an Iúir, Contae (Co.) a’ Chabhain; an Dr Meg Bateman, Sabhal Mòr Ostaig; an Dr Alan Bruford, nach maireann, Dùn Èideann; an Dr Pádraig de Brún (is ann leis-san a tha LS 99); an Dr Kenneth Nilsen, Roinn na Ceiltis, St Francis Xavier University, Antigonish; Cathal Ó Baoill, an Caisleán Nua, Co. an Dùin; an t-Ollamh Brian Ó Cuív, nach maireann; Helen O’Sullivan, Lunnainn; agus gu h-àraidh an t-Ollamh Dòmhnall MacAmhlaigh, ceann Roinn na Ceiltis an Obar Dheathain nuair a bha sinn an sàs anns an obair, agus an Dr Diarmaid Ó Doibhlin, Cùil Raithin, a lorg don t-saoghal agus dhuinne làmh-sgrìobhainnean 149 agus 150. Agus tha sinn a’ toirt taing chridheil do luchd-coimhead nan làmh-sgrìobhainnean sna leabharlannan uile (faic Làmh-sgrìobhainnean).

Tha sinn air aiste no dhà fhoillseachadh mu thràth an siud agus an seo, a’ toirt fios agus bheachdan seachad mu na Trì Rainn agus Amhran, ach is dòcha nach eil e na iongantas, agus an cuspair cho trom sgoileireil, nach b’ urrainn dhuinn aig an deireadh foillsichear fhaighinn don leabhar. Bha an deagh fhortan leinn gun do chuir Pól Ó Muirí a’ chuid a bu mhotha de na dàin an clò ann an leabhar beag fo Lagan Press am Beul Feirste (Ó Baoill agus Ó Dochartaigh 1996; CF); ach chan eil ann an sin ach a’ bhàrdachd fhèin, gun ghuth idir air toradh an rannsachaidh a rinn sinn. B’ e Richard Cox fuasgladh na ceiste dhuinn mu dheireadh ann an 2005, agus e tairgsinn an t-saothair uile fhoillseachadh air an eadar-lìon fo Chlann Tuirc: is ann dhàsan a tha sinn a’ toirt na tainge as motha.


Colm Ó Baoill

Cathair Ó Dochartaigh

Obar Dheathain

Glaschu

An t-Iuchar 2005