Trì Seann Sgeulachdan

Sgeulachd Chana mhic Ghartnain,

Marbhadh Chloinn Uisneach,

An t-Suirghe air Eimhir

air an deasachadh le
Richard A.V. Cox is Colm Ó BaoillTrì seann sgeulachdan, Sgeulachd Chana mhic Ghartnain, Marbhadh Chloinn Uisneach agus An t-Suirghe air Eimhir, air an suidheachadh an Èirinn, gu ìre, ach anns a bheil pàirt mhòr den aithris aig Alba no aig Albannaich, agus air an tionndadh às an t-Sean Ghàidhlig gu Gàidhlig an latha an-diugh.

vi + 93 dd. 2015
ISBN 978-0-9549733-2-2 cruth didseatach £0.00