Mith-Sgeòil is Sìth-Eòlas

Sgeulachdan air an tionail le

Seumas MacDhùghaill


Ainmean Tuineachaidh Leòdhais

le
Richard A.V. Cox

Geàrr-Ghràmar na Gàidhlig

le
Richard A.V. CoxBile ós Chrannaibh

A Festschrift for Willliam Gillies

air a dheasachadh le
Wilson McLeod,
Abigail Burnyeat, Domhnall Uilleam Stiùbhart,
Thomas Owen Clancy agus Roibeard Ó MaolalaighFil súil nglais
A Grey Eye Looks Back

a Festschrift in honour of
Colm
Ó Baoill


air a dheasachadh le
Sharon Arbuthnot agus Kaarina Hollo


Ri Linn nan Linntean
Taghadh de Rosg Gàidhlig

air a dheasachadh le

Richard A.V. Cox is Colm Ó Baoill

Trí Rainn agus Amhrán

air a dheasachadh le

Colm Ó Baoill agus Cathair Ó Dochartaigh